Miljöpolicy för Frödinge Hällerum Timber AB

Frödinge Hällerum Timber AB skall som förbrukare av skoglig råvara verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC´s och FSC®’s -krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning, ILO:s kärnkonvensioner kränks.

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Frödinge Hällerum Timber AB ska vara ett ledande företag inom branschen. Vi skall utnyttja det lilla företagets stora flexibilitet och aktivt gynna det lokala samarbetet i bygden där vi verkar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk och vi skall verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare. Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

 

Torbjörn Svensson

VD, Frödinge Hällerum Timber AB

Barncancerfonden